Αναζήτηση Δ.Δ.Α.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με μια αλλαγή στους αριθμούς Επείγουσας Ανάγκης που ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2017. Στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας μας, οι παλιοί αριθμοί θα αντικατασταθούν συστηματικά από νέους. Εν τω μεταξύ, σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης (ακούσια περιστατικά, όπως χημική διαρροή, περιστατικό κατά τη μεταφορά ή ακούσια έκθεση σε χημικά) για τη ΧΩΡΑ ΣΑΣ, παρακαλούμε καλέστε στο +30 2111987489.

MSDS Search
The search string is too short. Please enter at least 3 characters.
Search by
Back to Top