Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας

Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) παρέχουν πληροφορίες για μία ουσία ή ένα μείγμα που προορίζεται για χρήση σε χημική διαχείριση εργασιακού χώρου. Δεν είναι όλα τα δελτία δεδομένων ασφαλείας της Ecolab, της και της Nalco Water διαθέσιμα online.

Για να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες ή ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των φαρμακευτικών σκευασμάτων μας, καλέστε τον ακόλουθο αριθμό (έκτακτης ανάγκης): +30 210 6873734