Πολιτική Απορρήτου 

Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου της Ecolab Inc.

1.0 Σκοπός 

Δέσμευση της Ecolab σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων

Η πολιτική που παρατίθεται παρακάτω περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να συλλέγει η Ecolab, τον τρόπο με τον οποίο η Ecolab χρησιμοποιεί και προστατεύει αυτά τα δεδομένα και σε ποιον μπορούμε να τα κοινοποιήσουμε. Η παρούσα πολιτική έχει ως στόχο να προειδοποιεί τα άτομα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σε μια προσπάθεια συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανονισμούς περί απορρήτου δεδομένων των περιοχών δικαιοδοσίας στις οποίες δραστηριοποιείται η Ecolab.

Η Ecolab ενθαρρύνει τους υπαλλήλους, τους ανεξάρτητους εργολάβους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους εμπορικούς επισκέπτες, τους επιχειρηματικούς συνεργάτες, τους επενδυτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να διαβάσουν αυτήν την πολιτική. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας ή υποβάλλοντας τα προσωπικά δεδομένα στην Ecolab με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, αναγνωρίζετε ότι κατανοείτε και συμφωνείτε να δεσμεύεστε σε αυτήν την πολιτική και συμφωνείτε ότι η Ecolab μπορεί να συλλέγει, να επεξεργάζεται, να μεταφέρει, να χρησιμοποιεί και να γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφεται σε αυτήν την  πολιτική.

2.0 Προσωπικά δεδομένα 

Η Ecolab δεσμεύεται να διατηρεί όλες τις εύλογες προφυλάξεις για να διασφαλίσει το απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από αυτήν. Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή μέσω άλλου είδους επικοινωνίας με την Ecolab, ενδέχεται να συλλέγονται και να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα από την Ecolab. Σε γενικές γραμμές, η Ecolab συλλέγει προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, εταιρεία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση e-mail), τα οποία παρέχετε εν γνώσει σας είτε κατά την εγγραφή, την έρευνα, την απάντηση σε ερωτήσεις ή με άλλο τρόπο για χρήση στην εμπορική μας σχέση. Κατά καιρούς ενδέχεται να συλλέξουμε επιπλέον προσωπικά δεδομένα που παρέχετε εθελοντικά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του τίτλου εργασίας, πρόσθετα στοιχεία επικοινωνίας, την ημερομηνία γέννησης, τα χόμπι, τους τομείς ενδιαφέροντος και τις επαγγελματικές συμπεριφορές.

3.0 Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Ο ιστότοπος της Ecolab προορίζεται για χρήση από πελάτες της Ecolab, εμπορικούς επισκέπτες, συνεργάτες, επενδυτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για επιχειρηματικούς σκοπούς. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την Ecolab μέσω του ιστότοπού της ή με άλλα μέσα χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της εμπορικής μας σχέσης μαζί σας, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της επεξεργασίας παραγγελιών πελατών, παραγγελιών από πωλητές, διαχείρισης λογαριασμών, εκμάθησης σχετικά με τις ανάγκες των πελατών, ανταπόκριση σε έρευνες και παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες. Επίσης, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς της σχετικής περιοχής δικαιοδοσίας για την υποστήριξη της σχέσης μας με εσάς:

  • Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα με τους συνεργάτες μας παγκοσμίως για να κατανοήσουμε καλύτερα τις επιχειρηματικές σας ανάγκες και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
  • Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να μας βοηθήσουν στη συλλογή, συναρμολόγηση ή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με υπηρεσίες που σχετίζονται με την επιχειρηματική μας σχέση
  • Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε εμείς (ή τρίτοι για λογαριασμό μας) προσωπικά δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με προσφορά της Ecolab στην υποστήριξη των επιχειρηματικών σας αναγκών ή για τη διεξαγωγή διαδικτυακών ερευνών για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των πελατών μας και
  • Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα για δραστηριότητες μάρκετινγκ και προώθησης

Εάν επιλέξετε να μην χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα για την υποστήριξη της πελατειακής μας σχέσης (ιδιαίτερα του άμεσου μάρκετινγκ ή της έρευνας αγοράς), θα σεβαστούμε την επιλογή σας. Δεν πουλάμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη, ούτε τα κοινοποιούμε σε τρίτα μέρη, εκτός εάν ορίζεται στην παρούσα πολιτική. Η Ecolab θα διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα διατηρείτε μια πελατειακή σχέση με αυτήν ή/και εάν έχετε εγγραφεί για να λαμβάνετε υπηρεσίες μάρκετινγκ ή άλλη επικοινωνία από την Ecolab, έως ότου ζητήσετε να διαγράψουμε αυτά τα  προσωπικά δεδομένα.

4.0 Πάροχοι υπηρεσιών 

Η Ecolab είναι ο εμπορικός φορέας εκμετάλλευσης της ιστοσελίδας της και χρησιμοποιεί παρόχους υπηρεσιών για να βοηθήσουν στη φιλοξενία ή να ενεργήσουν με άλλο τρόπο ως επεξεργαστές δεδομένων, να παρέχουν λογισμικό και περιεχόμενο για τους ιστότοπούς μας και να παρέχουν άλλες υπηρεσίες. Η Ecolab μπορεί να γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς σε αυτά τα τρίτα μέρη που προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες βάσει σύμβασης για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Συγκεκριμένα, η Ecolab έχει δεσμεύσει το YouTube, θυγατρική της Google, να βοηθήσει στην παροχή ορισμένου διαδραστικού περιεχομένου στον ιστότοπο (πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών βρίσκονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του YouTube και στην Πολιτική απορρήτου της Google). Επιπλέον, εφόσον συνάδει με τους νόμους και τους κανονισμούς της οικείας περιοχής δικαιοδοσίας, η Ecolab μπορεί να γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση που η εν λόγω γνωστοποίηση:

  • Χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για έναν πρόσθετο σκοπό που σχετίζεται άμεσα με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα προσωπικά δεδομένα.
  • Είναι απαραίτητη για την προετοιμασία, την διαπραγμάτευση και την επίδοση της σύμβασης μαζί σας
  • Είναι απαραίτητη από τον νόμο ή από τις αρμόδιες κυβερνητικές ή δικαστικές αρχές
  • Είναι απαραίτητη για την απόδειξη ή τη διατήρηση μιας νομικής αξίωσης ή υπεράσπισης
  • Αποτελεί μέρος μιας εταιρικής αναδιάρθρωσης, πώλησης περιουσιακών στοιχείων, συγχώνευσης ή εκποίησης, ή
  • Είναι απαραίτητη για την αποτροπή απάτης ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, όπως εσκεμμένες επιθέσεις σε συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών Ecolab.

5.0 Διεθνής Μεταφορά Δεδομένων

Για τους πελάτες μας στην Ελβετία και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), λάβετε υπόψη ότι η Ecolab (ως εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ) λειτουργεί επίσης μέσω των άμεσων και έμμεσων θυγατρικών της σε χώρες εκτός της Ελβετίας και της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ) και ενδέχεται να περιλαμβάνει ορισμένα τρίτα συμβαλλόμενα μέρη (όπως περιγράφεται παραπάνω). Εάν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους ή τις δικτυακές πύλες μας ή όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών, που μπορούν να μεταφερθούν στην Ecolab (συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων που μπορεί να διατηρούν ή/και να λειτουργούν τον ιστότοπό μας) στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού και μπορούν να μεταφερθούν σε τρίτους που μπορεί να βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο. Παρόλο που αυτό μπορεί να περιλαμβάνει παραλήπτες πληροφοριών που βρίσκονται σε χώρες όπου ενδέχεται να υπάρχει χαμηλότερο επίπεδο νομικής προστασίας για τα προσωπικά σας στοιχεία από ό, τι στη χώρα σας, θα προστατεύσουμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις πληροφορίες ή / και την τοποθεσία σας. Συγκεκριμένα, για τη μεταφορά δεδομένων εκτός ΕΕ, η Ecolab θα χρησιμοποιεί συμφωνίες μεταφοράς δεδομένων που περιέχουν τις τυπικές συμβατικές ρήτρες. Χρησιμοποιώντας τους ιστότοπους ή τις διαδικτυακές πύλες μας, συναινείτε αναμφίβολα στη μεταφορά των προσωπικών σας πληροφοριών και άλλων πληροφοριών στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού για τους σκοπούς και τις χρήσεις που περιγράφονται εδώ. 

6.0 Μη Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται Αυτόματα

Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ιστότοπους ή πύλες ιστού της Ecolab, ενδέχεται να συλλέξουμε αυτόματα (δηλ. χωρίς εγγραφή) μη προσωπικά δεδομένα (π.χ. τύπος προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου και χρησιμοποιούμενου λειτουργικού συστήματος, όνομα  του ιστότοπου από τον οποίο ήσασταν συνδεδεμένοι, αριθμός επισκέψεων, μέσος όρος χρόνος που αφιερώνεται στον ιστότοπο, σελίδες που προβλήθηκαν). Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα και να τα μοιραστούμε με τους συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο και με σχετικούς παρόχους υπηρεσιών για να παρακολουθούμε την ελκυστικότητα των ιστοτόπων μας και να βελτιώσουμε την απόδοση ή το περιεχόμενό τους. Σε αυτήν την περίπτωση, η επεξεργασία πραγματοποιείται σε ανώνυμη βάση και κατά την κρίση της Ecolab.

7.0 Άλλα Διαδικτυακά Δεδομένα

Επιπλέον, ορισμένες διαδικτυακές τεχνικές εφαρμογές ή άλλες αλληλεπιδράσεις που έχετε με την Ecolab ενδέχεται να απαιτούν την εισαγωγή επιχειρηματικών και τεχνικών δεδομένων. Παρέχοντας τις ζητούμενες πληροφορίες, συναινείτε στην επεξεργασία και αποθήκευση αυτών των πληροφοριών από την Ecolab. Εάν δεν ενημερωθεί η Ecolab ότι θέλετε να αφαιρεθούν αυτές οι πληροφορίες από τον διακομιστή της, αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να διατηρηθούν από την Ecolab και να χρησιμοποιηθούν για μελλοντικές εμπορικές επικοινωνίες. Το αίτημα για κατάργηση αυτών των πληροφοριών μπορεί να υποβληθεί στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω. Η Ecolab θα λάβει όλες τις εύλογες προφυλάξεις για να διασφαλίσει ότι καμία τέτοια πληροφορία δεν θα παρασχεθεί ή θα κοινοποιηθεί σε άλλα τρίτα μέρη, εκτός, εάν ισχύει, εκείνων των τρίτων που εκτελούν φιλοξενία, συντήρηση και δραστηριότητες σχετικών υπηρεσιών ιστότοπου.

8.0 "Cookies" - Πληροφορίες που αποθηκεύονται αυτόματα στον υπολογιστή σας

Τα Cookies είναι πληροφορίες που αποθηκεύονται αυτόματα στον υπολογιστή από την χρήστη ενός ιστότοπου. Όταν ένας χρήστης προβάλλει τους ιστότοπους της Ecolab, η Ecolab ενδέχεται να αποθηκεύει ορισμένα δεδομένα στον υπολογιστή του χρήστη με τη μορφή «cookie» για να αναγνωρίζει αυτόματα τον χρήστη κατά τις μελλοντικές επισκέψεις του στον ιστότοπο (ους) της Ecolab. Η Ecolab θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς των σχετικών δικαιοδοσιών σχετικά με τα cookies.

9.0 Παιδιά 

Η Ecolab δεν θα συλλέγει εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 18 ετών.

10.0 Ασφάλεια και ακεραιότητα δεδομένων

Η Ecolab θα λάβει εύλογες προφυλάξεις για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα που διαθέτει, έναντι του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, γνωστοποίησης, αλλοίωσης και καταστροφής. Η Ecolab επανεξετάζει περιοδικά τα μέτρα ασφαλείας της σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων.

Η Ecolab θα χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα μόνο με τρόπους που είναι συμβατοί με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή στη συνέχεια εγκρίθηκαν από εσάς. Ενώ η Ecolab θα λάβει εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα που  σχετίζονται με την προβλεπόμενη χρήση, είναι  ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα, η Ecolab βασίζεται επίσης σε κάθε άτομο για να βοηθήσει στην παροχή ακριβής ενημέρωσης των προσωπικών του/της δεδομένων.

11.0 Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους.

Οι ιστότοποι της Ecolab ενδέχεται να περιέχουν «συνδέσμους» προς ιστότοπους που ανήκουν και λειτουργούν από τρίτα μέρη. Με την πρόσβαση σε αυτούς τους συνδέσμους, οι οποίοι παρέχονται για την εξυπηρέτησή σας, θα αποχωρήσετε από τον ιστότοπό μας και θα είστε υποκείμενοι στις πρακτικές του απορρήτου του άλλου ιστότοπου. Αυτή η πολιτική δεν ισχύει για προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε σε μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη.

12.0 Διατήρηση δεδομένων

Σε γενικές γραμμές, η Ecolab θα διατηρεί προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο διάστημα απαιτείται για τον συγκεκριμένο σκοπό της επεξεργασίας και σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης αρχείων της Ecolab, ή όπως απαιτείται διαφορετικά από τους νόμους και κανονισμούς μιας συγκεκριμένης δικαιοδοσίας. Για παράδειγμα, τα δεδομένα θα διατηρηθούν κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου κατά την οποία είστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε ιστότοπους Ecolab, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργαλείων Ecolab προσβάσιμα μέσω των ιστότοπων μας. Με τον τερματισμό αυτής της εξουσιοδότησης, τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση των ιστότοπων της Ecolab θα καταργηθούν.

13.0 Πρόσβαση και διόρθωση δεδομένων

Κατόπιν αιτήματος, η Ecolab θα παρέχει σε άτομα εύλογη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που διατηρεί σχετικά με αυτούς. Επιπλέον, η Ecolab θα λάβει εύλογα μέτρα για να επιτρέψει σε άτομα να διορθώσουν, να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν πληροφορίες που αποδεικνύεται ότι είναι ανακριβείς ή ελλιπείς. Η Ecolab βασίζεται επίσης σε κάθε άτομο για να βοηθήσει στην παροχή ακριβής ενημέρωσης των προσωπικών του/της δεδομένων. Για να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η Ecolab για ένα άτομο, το άτομο αυτό θα πρέπει να επικοινωνήσει με τους ακόλουθους τρόπους:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +1-844-880-8355 | EMAIL: dataprivacy@ecolab.com

14.0 Δικαιώματα απορρήτου δεδομένων της ΕΕ

Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στην ΕΕ ή είστε κάτοικος της ΕΕ, ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ σάς παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα βάσει του νόμου. Συγκεκριμένα, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που κατέχει η Ecolab για εσάς.

Στο βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Ecolab θα παρέχει σε άτομα εύλογη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που διατηρεί σχετικά με αυτά και θα λάβει εύλογα μέτρα για να επιτρέψει σε αυτά τα άτομα να διορθώσουν, να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν πληροφορίες που διατηρεί η Ecolab για αυτά. Η Ecolab βασίζεται επίσης σε κάθε άτομο για να βοηθήσει στην παροχή ακριβής ενημέρωσης των προσωπικών του δεδομένων. Για να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η Ecolab για ένα άτομο, το άτομο θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εμπορική επαφή της Ecolab ή να επικοινωνήσει μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση email: dataprivacy@ecolab.com.

Εάν έχετε κάποιο σχόλιο, ερώτηση ή παράπονο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ecolab διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, σας προσκαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μας επιτρέψετε να επιλύσουμε το ζήτημα. Επιπλέον, τα άτομα που βρίσκονται στην ΕΕ μπορούν να υποβάλουν καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων στις αρχές προστασίας δεδομένων της ΕΕ (DPA). Ο παρακάτω σύνδεσμος μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε το κατάλληλο DPA:  https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

15.0 Τροποποιήσεις Στην Πολιτική Απορρήτου

Η Ecolab διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυτήν την πολιτική κατά καιρούς, ώστε να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια το νομικό και κανονιστικό περιβάλλον και τις αρχές συλλογής δεδομένων μας. Όταν γίνονται σημαντικές αλλαγές σε αυτήν την πολιτική, η Ecolab θα δημοσιεύσει την αναθεωρημένη πολιτική στον ιστότοπό μας.

16.0 Απόρρητο δεδομένων προσωπικού Ecolab

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων των Εργαζομένων της Ecolab μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.ecolab.com/epp.

17.0 Ερωτήσεις και σχόλια

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτήν την πολιτική (π.χ. για έλεγχο και ενημέρωση ή κατάργηση των προσωπικών σας δεδομένων από τη βάση δεδομένων μας) παρακαλούμε επικοινωνήστε στο +1-844-880-8355 ή στο dataprivacy@ecolab.com